Jämställdhetspolicy

Företagets jämställdhetspolicy innebär att företaget ska vara en attraktiv och utvecklande arbetsplats för alla. En arbetsplats där det finns en jämn fördelning mellan alla medarbetare, med hänsyn till fysisk eller upplevd könstillhörighet, etniskt ursprung, sexuell läggning, religiös åskådning, politisk uppfattning, funktionsnedsättning eller ålder. Vår övertygelse är att detta leder till ett mer kreativt och stimulerande arbetsklimat. Därför ska vi sträva efter att alla arbetsteam i möjligaste reflekterar företagets mångfald.

För att nå denna ambition är följande av vikt och skall alltid vara gällande som värdegrund för Kraft Group:

Arbetsgivare och arbetstagare samverkar för att jämställdhet och mångfald på arbetsplatsen ska uppnås.
Varje chef tar ansvar för att jämställdhetsarbetets intentioner genomförs inom den egna funktionen.
Inom företaget är etniskt ursprung, sexuell läggning, religiös uppfattning, politisk åskådning, etniskt ursprung, ålder eller funktionsnedsättning oviktigt. Det är varje individs personlighet, värdegrund, professionalism och kunskap som är avgörande. Inget annat.


Målet för jämställdhetsarbetet är att:

Arbetsplatser, arbetsmetoder, arbetsorganisation och arbetsförhållanden ska ordnas så att de lämpar sig för alla anställda.
Alla anställda ska kunna förena förvärvsarbete med föräldraskap.
Ingen arbetstagare utsätts för sexuella trakasserier eller trakasserier p g a. könsdiskriminering, ålder, etniskt ursprung, religiös åskådning, funktionsnedsättning sexuell läggning eller politisk uppfattning. Med trakasserier menas varje ovälkommen påstötning, uteslutande eller uttalande.
Alla medarbetare ska ha samma möjlighet till anställning, utbildning, befordran samt utveckling i arbetet.
Alla ska ha lika lön för likvärdigt arbete med hänsyn tagen till anställningstid i bolaget.