Policy avseende integritet och marknadsföring


1. Allmänt
Denna integritetspolicy beskriver hur J. Kraft Group AB, org. nr 556427–4719, Kalendegatan 25, 211 35 Malmö, e-mail: GDPR@JKRAFT.SE, (”J. Kraft Group AB”, ”vi”) samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter.
1.1 Integritetspolicyn gäller då J. Kraft Group AB tillhandahåller tjänster och produkter i anslutning till köp, behandlingar och övrig kontakt med J. Kraft Group AB.
1.2 Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill med denna Integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

2. Personuppgiftsansvarig
J.Kraft Group AB är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter. Vi ansvarar för att behandlingen sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

3. När samlar vi in och behandlar dina personuppgifter?
3.1 När du besöker våra salonger, nyttjar vårt e-bokningssystem eller för att du ska kunna köpa våra tjänster och produkter, samlar vi i vissa fall in personuppgifter om dig, enligt nedan:
3.2 Personuppgifterna lagras i vårt affärssystem och epostsystem.

4. Vilka personuppgifter behandlar vi?
4.1 För dig som är kund till J. Kraft Group AB
J. Kraft Group AB samlar in och behandlar personuppgifter om dig i egenskap av kund som genomför ett köp av våra tjänster och produkter:
● För- och efternamn
● E-post
● Telefonnummer
● Adress
● Orderhistorik

4.2 För dig som nyhetsbrevs-prenumerant J. Kraft Group AB samlar in och behandlar följande personuppgifter om dig:
● För- och efternamn
● E-post

4.3 Cookie Deklaration.
Klicka på länken och läs mer om vilka Cookies vi använder för att samla in information.

5. Varför behandlar vi uppgifter om dig?
Vi använder enbart de personuppgifter som är förenligt med det ursprungliga ändamålet för vilket de samlats in, såvida inte efterföljande samtycke har erhållits.
5.1 För dig som är kund till J. Kraft Group AB
J. Kraft Group AB behandlar dina personuppgifter i syfte att:
● Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund.
● Möjliggöra allmän kundvård och kundservice, såsom att besvara frågor och rätta felaktiga uppgifter.
● Möjliggöra kommunikation med dig, lämna information, erbjudanden och riktad marknadsföring per e-post, SMS och telefon avseende J. Kraft Group ABs produkter och tjänster.
● Löpande kunna hantera kundrelation och tillhandahålla våra tjänster.
● Ge dig relevant information och anpassade erbjudanden i nyhetsbrev, på webben samt i sociala medier.
● Förbättra vårt kunderbjudande, till exempel utveckling av tjänster, produkter och funktioner.
● Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagar.

5.2 För dig som nyhetsbrevs-prenumerant och visat intresse genom att fylla i våra webbforumlär
J. Kraft Group AB behandlar dina personuppgifter i syfte att:
● Möjliggöra allmän kundvård och kundservice, som för att besvara frågor och rätta felaktiga uppgifter.
● Möjliggöra kommunikation med dig som specialerbjudanden, riktad marknadsföring per webb, e-post och sociala medier avseende J. Kraft Group ABs produkter och tjänster.
● Ge dig relevant information och anpassade erbjudanden i nyhetsbrev, på webben samt i sociala medier.

6. Laglig grund för J. Kraft Group ABs behandling av dina personuppgifter
Vi baserar behandlingen av dina personuppgifter på ett antal lagliga grunder som beskrivs nedan.
6.1 Uppfyllande av avtal: Om du är kund, behandlar J. Kraft Group AB dina personuppgifter för att kunna fullgöra avtalet med dig som kund, för att genomföra bokningar, köp, förenkla administration och orderhistorik.
6.2 Samtycke: För uppgifter som samlas in via e-postadress lutar vi oss på samtycke som laglig grund. För e-postadress hämtas samtycke in genom att du måste acceptera vår integritetspolicy för att bli prenumerant.
6.3 Intresseavvägning: För att kunna skicka erbjudanden till dig om våra tjänster, produkter och evenemang samt för att göra begränsad segmentering av kunder, t.ex. baserat på geografi, baseras en liten del av behandling av personuppgifter på intresseavvägning. J. Kraft Group AB behandlar inte känsliga personuppgifter med stöd av en intresseavvägning och utför ingen behandling som utgör profilering med stöd av en intresseavvägning ex. sjukdomshistoria.
6.4 Rättslig förpliktelse: I vissa fall kan J. Kraft Group AB ha en rättslig förpliktelse att behandla dina personuppgifter. Detta gäller till exempel för den behandling av personuppgifter som vi utför för att kunna uppfylla bokföringslagens krav.

7. Profilering
7.1 J. Kraft Group AB kan behandla dina personuppgifter genom profilering. Om du är kund eller nyhetsbrevs-prenumerant analyseras information om
- vilka av våra varor, tjänster och erbjudanden som du har varit intresserad av
- uppgifter om inköp för att tillhandahålla personliga erbjudanden som vi tror passar dig

8. Hur länge sparar vi uppgifter om dig?
8.1 Personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy. J. Kraft Group AB kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav såsom bokföringslagen.
8.2 Gallringspolicy
Dina personuppgifter sparas i vårt affärssystem så länge du har köpt, interagerat eller visat intresse för J. Kraft Group AB eller till dess att samtycke återkallas av kund.
I vårt valda epostsystem sparar vi uppgifter om våra kunder i högst 36 månader efter det att kunden senast genomfört ett köp eller på annat sätt integrerat med J. Kraft Group AB. Uppgifterna raderas därefter ur systemet.

9. Vem lämnar vi ut personuppgifter till?
9.1 Tredje part
J. Kraft Group AB lämnar endast ut personuppgifter till en samarbetspartner, ItsPerfect, som tillhandahåller vårt affärssystem i molnet. J. Kraft Group AB säljer aldrig personuppgifter till tredje part.
9.2 För att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata J. Kraft Group ABs rättsliga intressen eller upptäcka, förebygga eller uppmärksammabedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem kan J. Kraft Group AB lämna ut personuppgifter om nödvändigt.
9.3 Länder utanför EU/EES
J. Kraft Group AB kan komma att överföra uppgifter till land utanför EU/EES, om någon av J. Kraft Group ABs leverantör befinner sig där. Om uppgifter överförs utanför EU/EES, vidtar J. Kraft Group AB åtgärder för att säkerställa att uppgifterna är skyddade och vidtar åtgärder som krävs för att på lagligt sätt överföra personuppgifter till länder utanför EU/EES.

10. Ändringar av J. Kraft Group ABs integritetspolicy
J. Kraft Group AB har rätt att när som helst ändra Integritetspolicyn och kommer då att göra en ny version tillgänglig på webbplatsen. Om ändringarna kräver ditt samtycke kommer detta att inhämtas innan ändringarna träder i kraft.

11. Dina rättigheter gällande personuppgifter sparade hos J. Kraft Group AB
11.1 J. Kraft Group AB ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.
11.2 På din begäran eller på eget initiativ kan J. Kraft Group AB korrigera, avidentifiera, radera eller komplettera personuppgifter som är felaktiga, ofullständiga eller missvisande.
11.3 Du har rätt att begära:
● Tillgång till dina personuppgifter såsom registerutdrag eller kopia på dina personuppgifter.
● Rättelse av dina personuppgifter på din begäran.
● Radering av dina personuppgifter. Om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för som ex. lagkrav som gör att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter i exempelvis bokförings- och skattelagstiftning.
● Begränsning av behandling om du anser att dina uppgifter är felaktiga och du har begärt rättelse.
11.4 Dataportabilitet. Du har rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig.
11.5 Du har rätt att invända dig mot personuppgiftsbehandling som utförs med stöd av en intresseavvägning. Då kommer J. Kraft Group AB enbart att fortsätta behandlingen om det finns berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än dina intressen.
11.6 Om du inte vill att J. Kraft Group AB behandlar dina uppgifter för direkt marknadsföring har du rätt att invända mot behandlingen genom att maila till GDPR@JKRAFT.SE. När vi mottagit din invändning upphör vi med att behandla personuppgifterna för dessa marknadsföringsändamål.
11.8 Du har rätt att skicka in klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen.
11. 9 Du har rätt att återkalla ditt samtycke till behandling av personuppgifter när som helst, med omedelbar verkan och utan kostnad.

12. Policy för hantering av e-postadresser
Vi hanterar din e-postadress enligt vår Integritetspolicy.
● Din e-postadress kommer inte att säljas, hyras ut eller på annat sätt göras tillgänglig för användning till ett annat företag.
● Alla e-postutskick görs med teknik som inte synliggör e-postadresser för andra prenumeranter.
● Vid beställning av e-postutskick såsom nyhetsbrev, samtycker du till att dina personuppgifter: e-post, förnamn och efternamn får lagras och användas inom J. Kraft Group AB för löpande och riktad direktmarknadsföring.
● I varje utskick har du som prenumerant möjlighet att avregistrera dig från framtida utskick och möjlighet att få personuppgifterna raderade från epostsystemet.
● Samtycket är giltigt till dess du som prenumerant själv säger upp det. Återkalla samtycket genom att kontakta J. Kraft Group AB på GDPR@JKRAFT.SE

13. Kontaktuppgifter till J. Kraft Group AB
Kontakta oss om du har frågor om Integritetspolicyn, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag. Vår kontaktinformation hittar du nedan.
J. Kraft Group AB
GDPR@JKRAFT.SE